دست بردن در کار خدا

همینه دیگه انقدر گفتند در کار خدا دست نبرید. هرجا بشر اومده تو کار خدا دست برده جز خرابکاری هیچ کاری نکرده. فقط دردسر پشت دردسر. هیچ وقت هم عبرت نمیگیره که! بابا جون هرکسی که دوست دارید به چیزی که به شما مربوط نمیشه کاری نداشته باشید. می پرسید چرا انقدر شاکیم ؟ از… ادامه خواندن دست بردن در کار خدا